МИШЕВА МАХАЛА

Село Вълкосел, Благоевградски окръг, се състои от две махали — Мишева махала и Змиеревска махала. Във всяка една от махалите има джамия, макар че ги дели само един дол.

Било отдавна. Под натиска на завоевателите жителите на Змиеревската махала приела исляма. Другата махала се оказала по-твърда. Под ръководството на дядо Вълковите синове Мишо и Гаджо тя успяла да избегне помохамеданчването. Църквата на селото обаче останала в Змиеревската махала. До нея била издигната и джамия. И винаги, когато християните от другата махала искали да отидат на църква, под влияние на ходжите помохамеданчените започнали да им създават най-различни пречки. Постепенно между двете махали възникнали разногласия, които скоро се превърнали в открита вражда.

Ръководени от Мишо и Гаджо, жителите на западната махала упорствували още десетина години. Напразни се оказали всички увещания и заплахи — коравите селяни отказвали да приемат исляма.

Един ден турска потеря обградила западната махала, изловила мъжете и ги довела в двора на двамата братя. След това били напалена Гаджевата пещ и турският главатар се провикнал:

— Който не желае, да се помохамеданчи, да влиза в пещта!

Стъписали се селяните. Замръзнали на местата си и обърнали тревожно очи към Мишо и Гаджо. Последните обаче били твърди и непреклонни. И понеже възможност за съпротива нямало, те предпочели смъртта. Най-напред Мишо, а след него и Гаджо се хвърлили в искрящите пламъци.

Изплашените селяни били принудени да приемат исляма. Но те запазили спомена за това страшно събитие. Прекланяйки се пред твърдостта на двамата братя, те, нарекли махалата на името на по-стария — Мишева махала.

Но враждата между двете махали останала. Тогава именно жителите от Мишева махала си построили собствена джамия.


[Съдържание] [Следващ разказ]
© Православна беседа
(http://petkohinov.com/)