Последна промяна:
15.08.2005 17:02

Проф. Петър Петров
Професор в Софийския университет «Св. Климент Охридски»

СЪДБОНОСНИ ВЕКОВЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

Края на ХІV век — 1912 година

Българско историческо дружество. София 1975. Издателство Наука и изкуство


Бърз преход по страниците на «Православна беседа»

СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения

Увод

Бележки към увода

ГЛАВА ПЪРВА. Помохамеданчването — политика и практика в Османската империя

1. Османската империя — ислямска военнофеодална държава: държавна уредба и администрация (29—33); данъчно неравноправие (33—41); политическо безправие, произволи и насилия (41—46); религиозна дискриминация (46—57); наследствено право и съдебна практика (57—61)

2. Политиката на Османската империя за масово разпространяване на исляма — тюркска колонизация в българските земи (62—64); избиване и изселване на българи (64—66); отвличания и преселвания (66—69); кръвен данък — еничарство (69—81); робство (81—87)

3. Налагане на исляма— методи и форми — помохамеданчването — ежедневна практика (87—89); участието на длъжностни лица в помохамеданчванията ( 89— 96); помохамеданчвания със съдействието на съдилищата (96—100); помохамеданчвания чрез служебно облагодетелствуване (100—102); помохамеданчвания на домашна прислуга (103—105); помохамеданчвания на жени чрез женитба (105—107); извеждане на жени пред съда в мохамеданско облекло (107—109); опрощаване наказания при приемане на исляма (109—111); помохамеданчване на членовете на семействата на приелите исляма (111—114); грижи на властта за приелите исляма (114—115); тържествени церемонии при помохамеданчването (115—116); преследване на вероотстъпничеството (116—118); поддържане религиозния фанатизъм на масите (118—121)

БЕЛЕЖКИ КЪМ ГЛАВА ПЪРВА

ГЛАВА ВТОРА. Помохамеданчвания по райони

1. Разпространение на исляма в Тракия — помохамеданчвания в Югоизточна Тракия (141—147); помохамеданчвания в Беломорска Тракия (147—160); помохамеданчвания в Северна Тракия (160—174)

2. Разпространение на исляма в Родопите — помохамеданчвания в Неврокопско и Чеч (176—182); помохамеданчвания в Разложко (182—187); помохамеданчвания в Чепино (187—175); помохамеданчвания в Източните и Средните Родопи (195—208)

3. Разпространение на исляма в Македония

4. Помохамеданчвания в западните български земи

5. Разпространение на исляма в Северна България . . 253 помохамеданчвания в Североизточна България (253—284); помохамеданчвания в Северозападна България (284—303)

БЕЛЕЖКИ КЪМ ГЛАВА ВТОРА

ГЛАВА ТРЕТА. Съпротива против политиката на ислямизация

1. Създаване на обществено мнение против помохамеданчванията — дейността на Църквата (336—343); въздействието на народната песен (343—349)

2. Съпротива против кръвния данък

3. Лична съпротива

4. Невъоръжен обществен отпор — дейността на българските църковни общини за предотвратяване на помохамеданчвания (362—364); писане на колективни изложения от българските общини (364—366); дейността на българските представители в съдилищата (367—369); прояви на взаимопомощ и солидарност (369—370); дейността на западните консули (370—372); активната намеса на руските консули (372—379); дейността на българските общини в Македония и Тракия след 1878г. (379—381); дейността на Българската екзархия в Тракия и Македония (381—384); дейността на българските консули и търговски агенти в Тракия и Македония (384—387)

5. Въоръжен отпор

БЕЛЕЖКИ КЪМ ГЛАВА ТРЕТА

Заключение

Списък на употребените турски думи и термини

Географски указател


© 1975. Проф. Петър Петров, автор
© 2001—2005. Електронна публикация—Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.