Последна промяна:
14.08.2005 13:31

Петър Петров. Съдбоносни векове за българската народност
СЪКРАЩЕНИЯ

ВВр = Византийский временник
ВИСб = Военноисторически сборник
Гласник ИНИ = Гласник на Институтот за национална историjа
ГСУ ФИФ = Годишник на Софийския университет, Философско-исторически факултет
ГСУ ИФФ = Годишник на Софийския университет, Историко-Филологически факултет
ИБИД = Известия на Българското историческо дружество
ИВАД = Известия на Варненското археологическо дружество
ИДА = Известия на държавните архиви
ИЕИМ = Известия на Етнографския институт с музей
ИПр = Исторически преглед
ПСп = Периодическо списание
ПСН = По следите на насилието
СбБАН = Сборник на Българската академия на науките
СбНУ = Сборник за народни умотворения

< ^ >


© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.