Житие на мъченица Рада Пловдивска и нейните три деца


Рада беше сестра на Вълко чорбаджи, който беше най-пръв търговец в Пловдив... [По-нататък се описват редица насилия на турците и се съобщава как с измама бил удавен в морето мъжът на Рада.] Сега злочестата Рада остана с четири невръстни дечица, за да оплаква окаяния си мъж, и не знаеше какво ще си изпати и тя самата.

Рада беше великодушна жена. Тя много добрини правеше на бедните... Всяка неделя сваряваше по един казан ястия и го пращаше на затворниците в пловдивската тъмница с 20-30 големи хляба, каквито се месят и до днес по Румелия. Повечето от затворените страдаха за правда и бяха все българи. Тя никого не връщаше празен, ако дойдеше в къщата ù за милостиня или да ù остави от нужда като залог нещо скъпоценно. Тя имаше обичай да ходи в харема на големците, за да действува чрез жените туркини да измолва затворените.

Горепосочената Рада имаше брат на име Павли. Тя искаше да го научи да чете и пише на турски и плащаше на един арменец да го научи. Турците завиждаха на арменеца и искаха те да го учат, защото мислеха да го потурчат. Тогава на великия четвъртък потърсиха момчето у Радини, но не го намериха, уловиха Рада, биха я и искаха да я затворят, за да каже къде е скрила братчето си Павли (наистина Павли избяга в Смирна, а оттам в Атина). Вечерта, когато ще се четат 12-те евангелия, турците отиват у Радини, съсичат на парчета Рада и трите ù деца, а само едно се отърва, тъй като слугинята го скрила в печката. Рано сутринта турците уловиха слугинята и я затвориха, пък набедиха съседа ù Ставри абаджията, че той бил заклал Рада с дечицата ù, и набързо окачиха въже на Радината врата, за да го обесят. [По-нататък се описват различни турски жестокости и своеволия].

ИЗВОР: Из Житието на мъченица Рада Пловдивска, убита около средата на ХIХ век. Ръкопис на Димитър Паничков, изпратен в редакцията на в. „Свобода“, вж. НБКМ – БИА, ф.2, а.е. 18, л. 31-34. Цит. по Петър Петров, „По следите на насилието. Документи и материали за налагане на исляма“, ч.2, Наука и изкуство, С. 1988, с. 494.


© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.