Междуправославна среща на тема „Оценка на новите факти в отношенията между Православието и икуменическото движение“. Солун, Гърция, 29 април — 2 май 1998 г.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

с коментари от Православна беседа

1. Ние, делегатите от всички канонични Православни църкви, със силата на Възкръсналия Христос се срещнахме в историческия град Солун, Гърция, в периода от 29 април до 2 май 1998 г. по покана на Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей, откликвайки на инициативата на Руската и Сръбската църкви и във връзка с излизането на Грузинската Църква от Световния съвет на църквите. Щедро гостоприемство на участниците в срещата, чиито домакин беше организацията „Солун — културна столица на Европа — 97“, оказа Негово Високопреосвещенство Солунския митрополит Пантелеймон.

2. На срещата председателствуваше Ефеският митрополит Хризостом (Вселенска патриаршия). Заееданията протичаха в дух на християнска любов, на братско съдружество и взаимно разбирателство. Делегатите изпросиха молитвите на Негово Светейшество патриарх Вартоломей и на другите високоуважавани предстоятели на Православните църкви. Участниците получиха поздравителни телеграми от всички предстоятели. Те изразиха своите най-добри пожелания на Негово Блаженство Христодул, новия архиепископ Атински и на цяла Елада във връзка с неговото избиране.

3. Ефеският митрополит Хризостом представи встьпителен доклад по темата на заседанието, а след това се изказаха всички делегати, разказвайки за своето отношение към икуменическото движение и в частност към ССЦ, а също давайки оценка на критическите проблеми, с които те се сблъскват. По време на дискусията беше направен анализ на участието на Православните църкви в органите на ССЦ, вземащи решения.

4. Делегатите единодушно осъдиха тези разколнически групи, а също и определени екстремистки групи вътре в поместните Православни църкви, които използуват икуменизма за критика на църковното ръководство и подронване на авторитета му, като по този начин се опитват да предизвикат разногласия и разколи в Църквата. В подкрепа на своята несправедлива критика те използуват лъжливи материали и дезинформация.

5. Делегатите подчертаха също така, че православното участие в икуменическото движение винаги се е основавало и понастоящем се основава на православното Предание и на решенията на свещените Синоди на поместните Православни църкви и на всеправославните срещи, такива като Третото Предсъборно съвещание през 1986 г. и срещата на предстоятелите на поместните Православни църкви през 1992 г.

6. Участниците са единодушни в своето разбиране на необходимостта от продължаване на участието в различни форми на междухристиянска дейност.

7. Ние нямаме право да се отказваме от мисията, възложена ни от нашия Господ Иисус Христос — мисия на свидетелствуване на Истината пред неправославния свят. Ние не бива да прекъсваме отношенията си с християните от други конфесии, готови да сътрудничат с нас.

8. Действително ССЦ е бил и понастоящем е форум, на който вярата на Православната Църква, нейната мисия и възгледи по редица въпроси като мира, справедливостта, развитието и екологията, са станали широко известни на неправославния свят. Било е установено плодотворно сътрудничество с другите членове на ССЦ в отговор на предизвикателствата на съвременната цивилизация. Бил е осъден прозелитизмът и е била оказана помощ на Православните църкви в трудни ситуации, което им е дало възможност и по-нататък да изпълняват своята мисия. Интересите на православните често са били отстоявани, особено там, където православните са били подложени на дискриминация като малцинство. Били са изказани мненията на православните за процеса на политическа, икономическа и културна интеграция и е бил внесен православен принос в отношението с другите вероучения. Разколническите групи и т. нар. протестантски групи на обновление не са били приети за членове на ССЦ по молба на православните.

9. Обаче в същото време често пъти са налице определени тенденции в някои протестантски членове на ССЦ, които намират свое отражение в дебатите на Съвета, но са неприемливи за православните. На много заседания на ССЦ православните са принуждавани да участвуват в дискусии по въпроси, съвършено чужди на техните традиции. На VII-та асамблея в Канбера, в 1991 г. и на заседанията на ЦК след 1992 г. православните заеха решителна позиция против интеркомуниона с неправославните, против инклузивния език, против ръкоположенията на жени, правата на сексуалните малцинства и определени тенденции към църковен синкретизъм. Техните заявления по тези въпроси обаче бяха счетени за заявления на малцинства и като такива не можаха да повлияят на процедурата и на нравствения характер на ССЦ.

10. След 100 години православно участие в икуменическото движение и 50 години участие в ССЦ ние не виждаме достатъчно прогрес в многостранните богословски дискусии между християните. Напротив, разривът между православни и протестанти става все по-голям поради това, че в определени протестантски деноминации се засилват гореспоменатите тенденции.

11. През многото десетилетия на православно участие в икуменическото движение, нито един от представителите на една или друга поместна Православна църква никога не е предавал Православието. Напротив, тези представители винаги са пазели пълна вярност и послушание на своите църковни власти, действували са в пълно съгласие с каноническите правила, с учението на Вселенските събори и отците на Църквата и със св. Предание на Православната Църква.

12. Ние решихме да внесем предложение за радикално преустройство на ССЦ с цел да бъде създадена възможност за по-адекватно участие на православните. Много Православни църкви повдигат въпроса за окончателните критерии за влизане на Църквата в по-широки организации като ССЦ. Същите тези въпроси възникват и по отношение на влизането на Православната Църква в ССЦ. При все това темата за критериите за влизане остава и ще остава една от основните молби на Православието.

13. Отправяме молба към всички Православни църкви да изпратят официални делегации на Осмата асамблея на ССЦ с цел да изразят своето безпокойство по следния начин:

а) Православните делегати, участвуващи в Асамблеята в Хараре, съвместно да представят заявлението от междуправославната среща в Солун.
б) Православните делегати да не участват в икуменическите богослужения, в общите молитви, в богослуженията и в другите религиозни церемонии на Асамблеята.
в) Православните делегати да не вземат участие в процедурата на гласуване, с изключение на определени случаи, отнасящи се до православните, и по взаимно съгласие. Ако е необходимо, те ще представят православните възгледи и позиции в дискусиите на пленарните заседания и в групите.
г) Тези пълномощия се запазват, докато не бъде завършено радикалното преустройство на ССЦ, което ще даде възможност за подобаващо православно участие.
14. И тъй, ние заявяваме, че сегашните форми на православно членство в ССЦ вече не ни удовлетворяват. Ако структурите на ССЦ не бъдат изменени радикално, другите Православни църкви също ще излязат от ССЦ, както това направи Грузинската Православна Църква. Освен това православните делегати на VIII-та генерална асамблея в Хараре, която ще се състои през месец декември 1998 г., ще бъдат принудени да протестират, ако представители на сексуалните малцинства бъдат допуснати до структурно участие в Асамблеята.

15. Накрая, делегатите подчертаха, че важните проблеми по отношение на участието на Православните църкви в икуменическото движение трябва да бъдат решавани в съответствие с всеправославните решения и трябва да се вземат от всяка поместна Православна църква в консултация с всички други поместни Православни църкви.

16. Делегатите с пълна решимост предложиха да бъде създадена Смесена богословска комисия, в състава на която да влязат православни членове, назначени от своите църкви, и лица, назначени от ССЦ. Смесената комисия да започне работа след Асамблеята в Хараре и да бъдат обсъдени приемливи форми на участие на православните в икуменическото движение и радикалното преустройство на ССЦ.

Възкръсналият Господ да насочва стъпките ни към изпълнение на Неговата воля и за слава на Неговото Божествено име.
Солун, 1. V. 1998 г.

Главна страница | Съдържание


© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.